PRAWO PRACY

 

Kodeks pracy

 

Ustawa o informowaniu i konsultowaniu pracowników

 

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Ustawa o związkach zawodowych

 

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

 

Rozporządzenie MPiPS ws. szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.pdf

 

Rozporządzenie ws. trybu udzielania urlopu bezpłatnego.pdf

 

Rozporządzenie ws. powiadamiania przez pracodawcę zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą.pdf

 

Rozporządzenie ws. usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.pdf

 

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy

 

DIALOG SPOŁECZNY

 

Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.pdf

Ustawa o europejskich radach zakładowych.pdf

 

Rozporządzenie w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.pdf

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE


Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.